Kategori arşivi Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ve Faydaları nelerdir?

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin amacı; kuruluştaki uygulamaların çevre ile uyumluluğunun sağlanmasının yanı sıra ürün kullanımında da tasarruf sağlayarak verimlilik arttırmaktır. Böylelikle, kuruluşların çevre ile etkileşimleri kontrol altında tutulacak ve elde edilecek başarıların sürekliliği sağlanarak müşteri ihtiyaç ve beklentileri eksiksiz karşılanacaktır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’ nin kuruluşunuzda sağlayacağı faydalardan bazıları;

• Enerji ve kaynak tüketimini kontrol altında tutarak kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak ekonomik kazanç sağlamak,
•Firma itibarının ve pazar payının arttırmak,
•Maliyet kontrolü sayesinde masrafları azaltmak ve verimliliği arttırmak,
•Enerji tasarrufu sağlamak,
•Acil durumlara (deprem, yangın, sel, vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayları azaltmak,
•İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırmak,
•Geri kazanım sayesinde ekonomik kazanç sağlamak,
•Toplumsal sorumluluğu yerine getirmek,
•Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uyumu arttırmak,
•Ulusal ve uluslar arası rekabette avantaj sağlamak,
•Kamu ihalelerinde rekabet avantajı sağlamaktır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında kuruluşunuzda uygulanacak faaliyetler;

1.Mevcut Durum Analizi

Bu aşamada kuruluş yöneticileri ve çalışanlarıyla karşılıklı görüşme yapılacaktır. Kuruluşun bütün personelini kapsayan Görev Tanımları’ nın hazırlanmasına imkân verecek personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp kalite ile ilgili olanları da kapsayan görev, yetki ve sorumluluklar belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

2.Organizasyonun Yeniden Yapılanması

Bu aşamada kuruluş Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilerle toplantılar yapılacak, kuruluş için en uygun olan Organizasyon Şeması hazırlanacaktır.

3.Çevre İle İlgili Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi

Bu aşamada Organizasyon Şeması’ nda belirlenen kuruluş üst yönetiminden al birim çalışanlarına kadar bütün personeli kapsayan Görev Tanımları hazırlanacaktır. Personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp kalite ve çevre yönetim sistemi ile ilgili olanları da kapsayan nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, vekâlet sistemleri gibi değerler belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

4.Kuruluş Çevre Politikasının ve Çevre Hedeflerinin Tespiti, Yayınlanması ve Duyurulması

Çalışanların da görüşleri alınarak üst yönetim ile beraber kuruluşa ait ÇEVRE POLİTİKASI ve ÇEVRE HEDEFLERİ belirlenecektir. Hedeflerin mümkün olduğunca kuruluşun tamamını kapsaması ve birimlere yönelik olması sağlanacaktır. Çevre Politikası ve Çevre Hedefleri kuruluş birimlerinde yayınlanacak, duyuru ve eğitimlerle anlaşılması sağlanacak, iç tetkiklerle de uygulanırlığı ve sürekliliği tespit edilecektir.

5.Prosedür ve Talimatların Belirlenmesi ve Hazırlanması

Kuruluşta yayınlanacak olan çevre ile ilgili prosedürler ve bu prosedürlerin sorumluları belirlenecek ve prosedür oluşturma için gerekli dokümantasyon eğitimi verilecektir. Prosedür sorumluları tarafından hazırlanan taslaklar kontrol edilerek onaylatılarak kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Prosedürlere bağlı talimatlar belirlenecek ve görev dağılımı sonrası taslaklar kontrol edilip onaylatılarak yine kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Çevre ile ilgili prosedür ve talimatların yayınlanarak yürürlüğe konmasından sonra takibi yapılarak gerekli değişiklikler gerçekleştirilecektir.

6.Çevre Yönetim Sistemi’ nin Kurulması

Bu aşamada, kuruluşa ait; çevre boyutlarının tespit edilmesi, çevre için acil eylem planlarının belirlenerek hazırlanması, çevre verilerinin toplanması, analizi ve yorumlanması, tehlike ve risk potansiyelinin belirlenmesi ve çevre ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerçekleştirilecektir.

7.Çevre El Kitabı’ nın Hazırlanması

Dokümante edilen prosedürlere göre kuruluşa ait bir Çevre El Kitabı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

8.Destek Dokümanların Hazırlanması

Çevre El Kitabı, Prosedür ve Talimatlar’ a destek olacak çizelge, form, tablo, şema, vs. gibi dokümanlar birim sorumluları ile birlikte hazırlanacaktır.

9.Çevre İle İlgili Yasal Gerekliliklerin Tespiti ve Yerine Getirilmesi

Kuruluşun yerine getirmesi gereken açma ruhsatı, ÇED Raporu, zorunlu kontroller, periyodik bakım ve kontrol raporları, vb. gözden geçirilerek uygulanması sağlanacaktır.

10.Çevre İle İlgili Diğer Faaliyetlerin Takibi

•Organizasyon ile ilgili çevre boyutları, çevre etki ve çevre risklerinin belirlenmesi ve kontrolü için alınacak tedbirler,
•Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyumun gözden geçirilmesi,
•Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
•Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi,
•Hedeflerin başarısı için kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi,
•Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dokümante edilmesi,
•Organizasyonda bu gereklilerin bildirilmesi ve çalışanların sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesi için eğitimi,
•Kuruluşun durumuna uygun bir çevre programının hazırlanması,
•Çevresel etki ölçme ve izleme planının oluşturulması gerçekleştirilecektir.

11.Çevre İle İlgili Kayıtların Tutulması

Kuruluşta yer alan birimlerde tutulan kayıtlar ve veriler toplanarak analiz edilecek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılacaktır.

12.Hizmet Teklifi’ nde Belirlenen Eğitim Programında Yer Alan Eğitimlerin Verilmesi

Hizmet Teklifi’ den kuruluş yöneticileri ile belirlenen eğitim programında yer alan eğitimler kuruluşun tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanmış olup, kuruluş yerinde ve kuruluşa özel olarak verilecektir.

13.Ölçme, Analiz ve İyileştirme

Kuruluş içinde kurularak uygulamaya geçilen çevre sisteminden toplanan veriler analiz edilerek, verimlilik artışı ve sürekli iyileştirme amaçlı olarak kullanılacaktır. Müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri yapılacak, sonuçları analiz edilecek ve yeni hedefler konarak iyileştirilmeleri sağlanacaktır.

14.İç Denetim ve Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi

Kuruluşun tüm birimleri iç denetim usullerine göre tetkik edilecek ve eksiklikler tespit edildikten sonra takip tetkikleri ile bunların giderilip giderilmediği kontrol edilecektir.

15.Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

İç denetim ve takip denetimleri sonucunda ve / veya genel faaliyetler esnasında karşılaşılan olumsuz durumları giderecek düzeltici ve önleyici faaliyetler tespit edilerek sisteme işlerlik kazandırması sağlanacaktır.

16.Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kuruluş içi sisteme ait gerekliliklerin gözden geçirilmesi için düzenlenecek toplantıda sisteme ait varsa tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda düzeltici faaliyet başlatılması ve takibi sağlanacaktır.

17.Belgelendirme Kuruluşuna Müracaat

Kuruluş yönetimi ile beraber belirlenen TÜRKAK’ tan onaylı akredite belgelendirme kuruluşuna müracaat edilecektir.

18.Denetleme

Akredite belgelendirme kuruluşu yetkililerince yapılacak denetim ile kuruluşun belge alması gerçekleşecektir.

ISO-9001-2008 Kalite Yönetimi

ISO 9001:2008; yıllardır varlığını bildiğimiz ve dünyanın her yanında 700.000’i aşkın kuruluş tarafından uygulanmakta olan bir Kalite Yönetim Standardı’nın en son baskısıdır.

ISO 9001:2008 Müşteri memnuniyetine ulaşmada, müşteri beklentilerini ve yasal gereksinimlerini karşılama yönünde kurulacak sistemin gereksinimlerini tanımlayan bir standarttır.

ISO 9001:2008 standardı bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak için yol gösteren ve aynı zamanda belirli prensiplere uyumu belgelendirmeye yönelik olarak hazırlanmış uluslararası alanda en yaygın biçimde kabul görmüş bir standarttır.

ISO 9001:2008 standardizasyon ve tutarlılığı şart koşan bir Kalite Yönetim Standardıdır. En etkin iş yapma yöntemini bulmanızı ve daha etkinini buluncaya kadar bunu kullanmanızı öngörür.

ISO 9001: 2008 standardı tüm şartları genel içerikli olup, güçlü bir kalite yönetim sistemin özelliklerini tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürüne bakılmaksızın tüm kuruluşları kapsayan, aynı şartlara göre değerlendirilebilen bir

Kalite Yönetim Pusulasıdır.

ISO 9001:2008 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir.

Bu standart :
Bir kuruluşun müşterilerinin beklentilerini ve/veya yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan bir ürünü veya
hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermek
Sistemi etkili şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme Proses/Süreçleri
geliştirmek ve yanlışlıkları veya yanılmaları önlemek için kuruluşların ihtiyaç duyduğu bir kalite yönetim
sisteminin asgari şartlarını belirler.

Başarılı bir kuruluş;

Rekabet üstünlüğü sağlamak ve bunu etkili ve verimli bir şekilde yapmak için müşterilerinin ve çalışanlar, tedarikçiler, mal sahipleri ve toplum gibi diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlamak ve bunları yerine getirmek, Tüm performans ve yeteneklerini başarıyla yürütmek, sürdürmek ve iyileştirmek ihtiyacındadır.

Günümüz düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Hemen hemen bütün kuruluşlar, gelecek içinde faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bunu gerçekleştirmek, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir biçimde yönetmek veya müşteri memnuniyetini artırmak şeklinde de olabilir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, seçtiğiniz her alanda performansı izlemeniz ve artırmanız için gereken çerçeveyi size sağlar.

ISO 9001:2008 Müşteri beklentilerini karşılayacak hatta ötesine geçecek, ürün ve hizmet kalitesini güvence altına alacak bir yönetim sistemi olarak bugün yaklaşık 158 dünya ülkesinde 700,000 kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Özellikle 2008 yılı revizyonu ile ISO 9001:2008 standardı EFQM Toplam Kalite Yönetimi Modeli’nin de prensiplerini içerecek ve Süreç Yönetimi anlayışını ön plana çıkaracak yönde geliştirilmiştir. Standartta temel olarak yer alan prensipler şunlardır;

1 Müşteri Odaklılık
2 Liderlik
3 İnsanların Katılımı
4 Süreç Yaklaşımı
5 Yönetimde Sistem Yaklaşımı
6 Sürekli Gelişme
7 Gerçeklere Dayanan Karar Mekanizması
8 Tedarikçilerle Karşılıklı İlişkiler

Marka Lisans

Marka sahibi, markasındaki eşyalardan bazılarının veya tamamının kullanma hakkını (lisans) üçüncü şahıslara verebilir. Lisansın kaydı için;

Dilekçe
Noter onaylı lisans sözleşmesi
Marka tescil belgesi aslı
Vekâletname
Lisans alan adına uğraşı belgesi ve imza sirküleri

Lisans sözleşmesinde, markanın tarih ve numarası, kısmi lisanslarda lisansa konu mal veya hizmetler, lisans hakkı verenin ve alanın adı, soyadı, tüzel kişi ise unvanı, uyruğu, lisans bedeli (bedelli veya bedelsiz), ikametgâh adresi ve lisansın süresinin belirtilmesi ve lisans harcı ve ücreti ödenti belgesi aslının gönderilmesi gerekir.

Marka Nasıl Devredilir ?

Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;Dilekçe Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi ya da bu sözleşmenin veya mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının aslına uygunluğunun noter tarafından
tasdikli örneği, Devir işlemi ücretinin ödendiğini gösterir belge,  Vekâletname.

Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.