Kategori arşivi Genel

ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ve Faydaları nelerdir?

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin amacı; kuruluştaki uygulamaların çevre ile uyumluluğunun sağlanmasının yanı sıra ürün kullanımında da tasarruf sağlayarak verimlilik arttırmaktır. Böylelikle, kuruluşların çevre ile etkileşimleri kontrol altında tutulacak ve elde edilecek başarıların sürekliliği sağlanarak müşteri ihtiyaç ve beklentileri eksiksiz karşılanacaktır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’ nin kuruluşunuzda sağlayacağı faydalardan bazıları;

• Enerji ve kaynak tüketimini kontrol altında tutarak kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak ekonomik kazanç sağlamak,
•Firma itibarının ve pazar payının arttırmak,
•Maliyet kontrolü sayesinde masrafları azaltmak ve verimliliği arttırmak,
•Enerji tasarrufu sağlamak,
•Acil durumlara (deprem, yangın, sel, vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayları azaltmak,
•İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırmak,
•Geri kazanım sayesinde ekonomik kazanç sağlamak,
•Toplumsal sorumluluğu yerine getirmek,
•Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uyumu arttırmak,
•Ulusal ve uluslar arası rekabette avantaj sağlamak,
•Kamu ihalelerinde rekabet avantajı sağlamaktır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında kuruluşunuzda uygulanacak faaliyetler;

1.Mevcut Durum Analizi

Bu aşamada kuruluş yöneticileri ve çalışanlarıyla karşılıklı görüşme yapılacaktır. Kuruluşun bütün personelini kapsayan Görev Tanımları’ nın hazırlanmasına imkân verecek personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp kalite ile ilgili olanları da kapsayan görev, yetki ve sorumluluklar belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

2.Organizasyonun Yeniden Yapılanması

Bu aşamada kuruluş Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilerle toplantılar yapılacak, kuruluş için en uygun olan Organizasyon Şeması hazırlanacaktır.

3.Çevre İle İlgili Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi

Bu aşamada Organizasyon Şeması’ nda belirlenen kuruluş üst yönetiminden al birim çalışanlarına kadar bütün personeli kapsayan Görev Tanımları hazırlanacaktır. Personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp kalite ve çevre yönetim sistemi ile ilgili olanları da kapsayan nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, vekâlet sistemleri gibi değerler belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

4.Kuruluş Çevre Politikasının ve Çevre Hedeflerinin Tespiti, Yayınlanması ve Duyurulması

Çalışanların da görüşleri alınarak üst yönetim ile beraber kuruluşa ait ÇEVRE POLİTİKASI ve ÇEVRE HEDEFLERİ belirlenecektir. Hedeflerin mümkün olduğunca kuruluşun tamamını kapsaması ve birimlere yönelik olması sağlanacaktır. Çevre Politikası ve Çevre Hedefleri kuruluş birimlerinde yayınlanacak, duyuru ve eğitimlerle anlaşılması sağlanacak, iç tetkiklerle de uygulanırlığı ve sürekliliği tespit edilecektir.

5.Prosedür ve Talimatların Belirlenmesi ve Hazırlanması

Kuruluşta yayınlanacak olan çevre ile ilgili prosedürler ve bu prosedürlerin sorumluları belirlenecek ve prosedür oluşturma için gerekli dokümantasyon eğitimi verilecektir. Prosedür sorumluları tarafından hazırlanan taslaklar kontrol edilerek onaylatılarak kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Prosedürlere bağlı talimatlar belirlenecek ve görev dağılımı sonrası taslaklar kontrol edilip onaylatılarak yine kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Çevre ile ilgili prosedür ve talimatların yayınlanarak yürürlüğe konmasından sonra takibi yapılarak gerekli değişiklikler gerçekleştirilecektir.

6.Çevre Yönetim Sistemi’ nin Kurulması

Bu aşamada, kuruluşa ait; çevre boyutlarının tespit edilmesi, çevre için acil eylem planlarının belirlenerek hazırlanması, çevre verilerinin toplanması, analizi ve yorumlanması, tehlike ve risk potansiyelinin belirlenmesi ve çevre ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerçekleştirilecektir.

7.Çevre El Kitabı’ nın Hazırlanması

Dokümante edilen prosedürlere göre kuruluşa ait bir Çevre El Kitabı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

8.Destek Dokümanların Hazırlanması

Çevre El Kitabı, Prosedür ve Talimatlar’ a destek olacak çizelge, form, tablo, şema, vs. gibi dokümanlar birim sorumluları ile birlikte hazırlanacaktır.

9.Çevre İle İlgili Yasal Gerekliliklerin Tespiti ve Yerine Getirilmesi

Kuruluşun yerine getirmesi gereken açma ruhsatı, ÇED Raporu, zorunlu kontroller, periyodik bakım ve kontrol raporları, vb. gözden geçirilerek uygulanması sağlanacaktır.

10.Çevre İle İlgili Diğer Faaliyetlerin Takibi

•Organizasyon ile ilgili çevre boyutları, çevre etki ve çevre risklerinin belirlenmesi ve kontrolü için alınacak tedbirler,
•Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyumun gözden geçirilmesi,
•Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
•Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi,
•Hedeflerin başarısı için kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi,
•Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dokümante edilmesi,
•Organizasyonda bu gereklilerin bildirilmesi ve çalışanların sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesi için eğitimi,
•Kuruluşun durumuna uygun bir çevre programının hazırlanması,
•Çevresel etki ölçme ve izleme planının oluşturulması gerçekleştirilecektir.

11.Çevre İle İlgili Kayıtların Tutulması

Kuruluşta yer alan birimlerde tutulan kayıtlar ve veriler toplanarak analiz edilecek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılacaktır.

12.Hizmet Teklifi’ nde Belirlenen Eğitim Programında Yer Alan Eğitimlerin Verilmesi

Hizmet Teklifi’ den kuruluş yöneticileri ile belirlenen eğitim programında yer alan eğitimler kuruluşun tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanmış olup, kuruluş yerinde ve kuruluşa özel olarak verilecektir.

13.Ölçme, Analiz ve İyileştirme

Kuruluş içinde kurularak uygulamaya geçilen çevre sisteminden toplanan veriler analiz edilerek, verimlilik artışı ve sürekli iyileştirme amaçlı olarak kullanılacaktır. Müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri yapılacak, sonuçları analiz edilecek ve yeni hedefler konarak iyileştirilmeleri sağlanacaktır.

14.İç Denetim ve Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi

Kuruluşun tüm birimleri iç denetim usullerine göre tetkik edilecek ve eksiklikler tespit edildikten sonra takip tetkikleri ile bunların giderilip giderilmediği kontrol edilecektir.

15.Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

İç denetim ve takip denetimleri sonucunda ve / veya genel faaliyetler esnasında karşılaşılan olumsuz durumları giderecek düzeltici ve önleyici faaliyetler tespit edilerek sisteme işlerlik kazandırması sağlanacaktır.

16.Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kuruluş içi sisteme ait gerekliliklerin gözden geçirilmesi için düzenlenecek toplantıda sisteme ait varsa tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda düzeltici faaliyet başlatılması ve takibi sağlanacaktır.

17.Belgelendirme Kuruluşuna Müracaat

Kuruluş yönetimi ile beraber belirlenen TÜRKAK’ tan onaylı akredite belgelendirme kuruluşuna müracaat edilecektir.

18.Denetleme

Akredite belgelendirme kuruluşu yetkililerince yapılacak denetim ile kuruluşun belge alması gerçekleşecektir.

ISO-9001-2008 Kalite Yönetimi

ISO 9001:2008; yıllardır varlığını bildiğimiz ve dünyanın her yanında 700.000’i aşkın kuruluş tarafından uygulanmakta olan bir Kalite Yönetim Standardı’nın en son baskısıdır.

ISO 9001:2008 Müşteri memnuniyetine ulaşmada, müşteri beklentilerini ve yasal gereksinimlerini karşılama yönünde kurulacak sistemin gereksinimlerini tanımlayan bir standarttır.

ISO 9001:2008 standardı bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak için yol gösteren ve aynı zamanda belirli prensiplere uyumu belgelendirmeye yönelik olarak hazırlanmış uluslararası alanda en yaygın biçimde kabul görmüş bir standarttır.

ISO 9001:2008 standardizasyon ve tutarlılığı şart koşan bir Kalite Yönetim Standardıdır. En etkin iş yapma yöntemini bulmanızı ve daha etkinini buluncaya kadar bunu kullanmanızı öngörür.

ISO 9001: 2008 standardı tüm şartları genel içerikli olup, güçlü bir kalite yönetim sistemin özelliklerini tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürüne bakılmaksızın tüm kuruluşları kapsayan, aynı şartlara göre değerlendirilebilen bir

Kalite Yönetim Pusulasıdır.

ISO 9001:2008 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir.

Bu standart :
Bir kuruluşun müşterilerinin beklentilerini ve/veya yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan bir ürünü veya
hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermek
Sistemi etkili şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme Proses/Süreçleri
geliştirmek ve yanlışlıkları veya yanılmaları önlemek için kuruluşların ihtiyaç duyduğu bir kalite yönetim
sisteminin asgari şartlarını belirler.

Başarılı bir kuruluş;

Rekabet üstünlüğü sağlamak ve bunu etkili ve verimli bir şekilde yapmak için müşterilerinin ve çalışanlar, tedarikçiler, mal sahipleri ve toplum gibi diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlamak ve bunları yerine getirmek, Tüm performans ve yeteneklerini başarıyla yürütmek, sürdürmek ve iyileştirmek ihtiyacındadır.

Günümüz düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Hemen hemen bütün kuruluşlar, gelecek içinde faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bunu gerçekleştirmek, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir biçimde yönetmek veya müşteri memnuniyetini artırmak şeklinde de olabilir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, seçtiğiniz her alanda performansı izlemeniz ve artırmanız için gereken çerçeveyi size sağlar.

ISO 9001:2008 Müşteri beklentilerini karşılayacak hatta ötesine geçecek, ürün ve hizmet kalitesini güvence altına alacak bir yönetim sistemi olarak bugün yaklaşık 158 dünya ülkesinde 700,000 kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Özellikle 2008 yılı revizyonu ile ISO 9001:2008 standardı EFQM Toplam Kalite Yönetimi Modeli’nin de prensiplerini içerecek ve Süreç Yönetimi anlayışını ön plana çıkaracak yönde geliştirilmiştir. Standartta temel olarak yer alan prensipler şunlardır;

1 Müşteri Odaklılık
2 Liderlik
3 İnsanların Katılımı
4 Süreç Yaklaşımı
5 Yönetimde Sistem Yaklaşımı
6 Sürekli Gelişme
7 Gerçeklere Dayanan Karar Mekanizması
8 Tedarikçilerle Karşılıklı İlişkiler

Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım : Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Tasarım tesciliyle sağlanan tasarıma konu olan tasarımın görüntüsünün tescilidir.Çoğu zaman patent tesciliyle karıştırılmaktadır.Patent tescilinde ortada fonksiyonu olan bir buluş vardır.Tasarım tescilinde ise cismin görüntüsü şekli v.b. özellikleri tescil edilmektedir.

Tasarım tescili ile tasarımın 3. Şahıslar tarafından haksız kullanımına karşı engelleyici tekel hakkı sağlanmış olur.
Tasarım tescili yapılacak tasarımın yenilik arz etmesi lazımdır.Yenilikden kasıt tüm dünyada kamuya sunulalı bir seneyi aşmamış olması gerekmektedir.

Tasarım tescili 5 sene geçerli olup 5 er senelik uzatmalar yapılarak en fazla 25 sene koruma sağlanmış olur.
Tasarım tescili süreci yaklaşık 8 ay sürer

Endüstriyel tasarım tescilinde başvuru sahibi gerçek yada tüzel kişiler olabileceği gibi birden fazla başvuru sahibide olabilir.
Tasarım başvurusu tarafımızdan aynı gün online olarak yapılmaktadır.Başvuru yapıldığı tarihden itibaren tasarım koruma altına alınmış olur.

Enstitü tarafından bir ay içersinde başvurunun alındığına dair başvuru alındı yazısı gelir.
Bundan sonra tasarım şekli yönden incelenir.Tasarım başvurusunun gerekli koşulları sağladığına karar verilirse tasarım tescil edilmiş olur.

Endüstriyel tasarım tescili endüstriyel tasarım bülteninde yayınlanarak ilan edilir.6 ay süren yayın sürecinden sonra tescil belgesi düzenlenir.

Yayın süresi boyunca tasarım tesciline karşı 3. kişiler itirazda bulunabilirler.
Bu yüzden gerek kendi tasarımları yönünden gerekse rakip firmaların tasarımları açısından firmaların tasarım bülten takibi yaptırmalarında fayda vardır.

Endüstriyel tasarım tescili ülkeseldir.Yani sadece tescil edildiği ülkede geçerlidir.Eğer diğer ülkeler içinde tasarımın korunması isteniyorsa yurtdışı tasarım tescili için başvuruda bulunulması gerekir.
Endüstriyel tasarım tescili için gerekli evraklar

1.Tasarım(lar)ın resimleri
2.Tasarım başvuru sahibinin ve tasarımcının bilgileri
3. Vekaletname
ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA 554 SAYILI KKH YE GÖRE

Hukuki Haklar

Tasarım hakkı sahibine iki yönlü korunma hakkı verir. Bunlardan birinci tasarım hakkının sahibine kullanma hakkı vermesi, ikincisi ise tasarımın başkası tarafından izinsiz kullanılmasını menetmek hakkını tasarım sahibine vermesidir.

Tasarım hakkının korunması, hukuk davaları ve/veya ceza davalarına konu olabilir.

A) Hukuk Davaları

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, aşağıdaki taleplerde bulunabilir (KHK m. 49):

1. Tecavüzün önlenmesi davası
2. Tecavüzün durdurulması davası
3. Tecavüzün giderilmesi davası
4. Tecavüzün tespiti davası
5. Tazminat davaları
a) Maddi tazminat davası
b) Manevi tazminat davası
c) İtibar tazminat davası
6. El koyma
7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
8. Şekil değiştirme ve imha
9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği
10. Kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı
11. İhtiyati tedbirler

B) Ceza davaları

Tasarım hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça iştirak (katılma) ayırımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Kanuna uymayanlar hakkında hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek, uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır (KHK m.48/A). 22.06.2004 tarih 5194 sayılı kanunun KHK md. 48/A da yapmış olduğu değişiklik ile müeyyideler ağırlaştırılmıştır.

Tasarımdan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir:

a) Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,
b) Yirmiyedibin TL’den, kırkaltıbin TL’ye kadar para cezası,
c) İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
d) Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmesi.

Patent Belgesinin Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

-Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

-Patent konusu olan bir usulün kullanılması.

Patent Tescili Niçin Yapılmalıdır ?

Buluş sahibi buluşunu patentle korumazsa, buluşundan üçüncü kişilerin yararlanmasını önleyemez. Buluş sahibi dışındaki kişi ve kurumların buluş konusu ürünü yada üretim usulünü kullanmasına, satmasına, ithalat ve ihracatta bulunmasına engel olamaz. Bu durumda da buluşu ortaya çıkarmak için harcanan emek, zaman ve maliyetler boşa gitmiş olur.

Patentle korunan bir buluş ise, patent sahibinin izni olmaksızın başkaları tarafından kullanılamaz ve buluşla ilgili ticari faaliyetlerde bulunulamaz. Patent belgesi buluş sahibine çalışmalarının karşılığı olarak verilen bir ödül olarak da nitelendirilebilir.

Patent Nedir ?

Patent, ürün veya buluş sahibine devlet tarafından verilen; buluşun kullanılması, satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin elde edilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren mutlak bir hak ve bu hakkı kanıtlayan resmî bir belgedir.

Patentli bir buluş, buluş sahibine buluş üzerinden ekonomik olarak yararlanma hakkı verirken, üçüncü kişilerin buluştan yararlanmasını men etme yetkisi sağlamaktadır.

Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Marka İtiraz İşlemleri

Marka Bülteninde yayınlanan benzer ya da aynı markalara itiraz veya gelebilecek itirazlara karşı görüş bildirimi yapılması

Türk Patent Enstitüsü tarafından Resmi Marka Bülteninde aylık olarak yayınlanan markalara, marka sahipleri; tescilli markalarına benzediği, markanın tanınmışlığından yararlanmaya çalışma gibi haksız sebepler ve eskiye dayalı kullanım hakları gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka başvuruları 556 sayılı KHK’ye göre incelendikten sonra yayına çıkarılmakta, yayın süresinde itiraz gelmezse marka tescil edilmektedir.

Marka Patent Tescili, hem müvekkillerinin marka başvurularına yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı gelebilecek itirazlara karşı görüş bildirim dosyaları hazırlanması konusunda hem de müvekkillerinin markalarına tehlike olacak haksız başvuruları engellemek amacıyla itiraz işlemleri konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Marka Veraset ve İntikal

Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

Talep dilekçesi
Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir
belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından
tasdikli örneği,
Vekâletname

Marka Şirket Birleşmesi

Birleşmenin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

Talep dilekçesi
Birleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi ya da bunun noter tasdikli örneği ve
birleşen yabancı bir şirketse birleşmeyi gösterir yabancı dildeki belgenin noter tasdikli
Türkçe tercümesi,
Vekâletname

Marka Adres – Unvan – Nev’i Değişikliği

Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde bir değişiklik olursa, adres değişikliği Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, adres değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Adres değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Marka tescil belgesi aslı
Adres değişikliğini gösterir belge
Vekâletname

Unvan Değişikliği 

Marka sahibinin unvanında bir değişiklik olursa, unvandaki değişiklik Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, unvan değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Unvan değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Marka tescil belgesi aslı
Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
Vekâletname

Nev’i Değişikliği

Marka sahibi şirketlerin unvanında nevi değişikliği olursa, nevi değişikliği Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, nevi değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Nevi değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Marka tescil belgesi aslı
Nev’i değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
Vekâletname