Kategori arşivi Marka Patent Hizmetleri

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olanlar

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olanlar

  • Marka tescil başvurusu yapılacak markanın ismi,
  • Marka tescil başvurusunun yapılacağı faaliyet alanı, iş kolu (emtia, sınıflandırma),
  • Marka tescil başvuru için varsa markaya ait logo çalışması,
  • Marka tescil başvurusu şahıs/gerçek kişi adına yapılacaksa ilgili kişinin TC No, adres ve iletişim bilgileri,
  • Marka tescil başvurusu tüzel kişi (şirketler, dernekler, vakıflar vb.) adına yapılacaksa şirket unvanı, vergi dairesi ve vergi no, adres ve iletişim bilgileri gerekmektedir.

Marka Tescil Süreçleri

Tescil edilmesi gereken markanın başvurusu yapılmadan önce marka vekili aracılığı ile ön araştırma yapılması gerekmektedir. Hatay marka tescili ofisi olarak bu hizmeti profesyonel ekibimiz ile sağlamaktayız.

Araştırma esnasında; öncesinde tescil edilmiş markalarla olan benzerlik varsa ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanları (sınıflar) açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt TPK tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum da hak sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPK’ya yapılır. TPK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, TPK tarafından yürütülen süreç markanın tescil belgesine bağlanması ile son bulur.

Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda bir marka, başvurudan tescile kadar geçen 6-8 ay içinde “tescilli marka” haline gelir.

Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım : Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Tasarım tesciliyle sağlanan tasarıma konu olan tasarımın görüntüsünün tescilidir.Çoğu zaman patent tesciliyle karıştırılmaktadır.Patent tescilinde ortada fonksiyonu olan bir buluş vardır.Tasarım tescilinde ise cismin görüntüsü şekli v.b. özellikleri tescil edilmektedir.

Tasarım tescili ile tasarımın 3. Şahıslar tarafından haksız kullanımına karşı engelleyici tekel hakkı sağlanmış olur.
Tasarım tescili yapılacak tasarımın yenilik arz etmesi lazımdır.Yenilikden kasıt tüm dünyada kamuya sunulalı bir seneyi aşmamış olması gerekmektedir.

Tasarım tescili 5 sene geçerli olup 5 er senelik uzatmalar yapılarak en fazla 25 sene koruma sağlanmış olur.
Tasarım tescili süreci yaklaşık 8 ay sürer

Endüstriyel tasarım tescilinde başvuru sahibi gerçek yada tüzel kişiler olabileceği gibi birden fazla başvuru sahibide olabilir.
Tasarım başvurusu tarafımızdan aynı gün online olarak yapılmaktadır.Başvuru yapıldığı tarihden itibaren tasarım koruma altına alınmış olur.

Enstitü tarafından bir ay içersinde başvurunun alındığına dair başvuru alındı yazısı gelir.
Bundan sonra tasarım şekli yönden incelenir.Tasarım başvurusunun gerekli koşulları sağladığına karar verilirse tasarım tescil edilmiş olur.

Endüstriyel tasarım tescili endüstriyel tasarım bülteninde yayınlanarak ilan edilir.6 ay süren yayın sürecinden sonra tescil belgesi düzenlenir.

Yayın süresi boyunca tasarım tesciline karşı 3. kişiler itirazda bulunabilirler.
Bu yüzden gerek kendi tasarımları yönünden gerekse rakip firmaların tasarımları açısından firmaların tasarım bülten takibi yaptırmalarında fayda vardır.

Endüstriyel tasarım tescili ülkeseldir.Yani sadece tescil edildiği ülkede geçerlidir.Eğer diğer ülkeler içinde tasarımın korunması isteniyorsa yurtdışı tasarım tescili için başvuruda bulunulması gerekir.
Endüstriyel tasarım tescili için gerekli evraklar

1.Tasarım(lar)ın resimleri
2.Tasarım başvuru sahibinin ve tasarımcının bilgileri
3. Vekaletname
ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA 554 SAYILI KKH YE GÖRE

Hukuki Haklar

Tasarım hakkı sahibine iki yönlü korunma hakkı verir. Bunlardan birinci tasarım hakkının sahibine kullanma hakkı vermesi, ikincisi ise tasarımın başkası tarafından izinsiz kullanılmasını menetmek hakkını tasarım sahibine vermesidir.

Tasarım hakkının korunması, hukuk davaları ve/veya ceza davalarına konu olabilir.

A) Hukuk Davaları

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, aşağıdaki taleplerde bulunabilir (KHK m. 49):

1. Tecavüzün önlenmesi davası
2. Tecavüzün durdurulması davası
3. Tecavüzün giderilmesi davası
4. Tecavüzün tespiti davası
5. Tazminat davaları
a) Maddi tazminat davası
b) Manevi tazminat davası
c) İtibar tazminat davası
6. El koyma
7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
8. Şekil değiştirme ve imha
9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği
10. Kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı
11. İhtiyati tedbirler

B) Ceza davaları

Tasarım hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça iştirak (katılma) ayırımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Kanuna uymayanlar hakkında hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek, uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır (KHK m.48/A). 22.06.2004 tarih 5194 sayılı kanunun KHK md. 48/A da yapmış olduğu değişiklik ile müeyyideler ağırlaştırılmıştır.

Tasarımdan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir:

a) Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,
b) Yirmiyedibin TL’den, kırkaltıbin TL’ye kadar para cezası,
c) İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
d) Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmesi.

Patent Belgesinin Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

-Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

-Patent konusu olan bir usulün kullanılması.

Patent Tescili Niçin Yapılmalıdır ?

Buluş sahibi buluşunu patentle korumazsa, buluşundan üçüncü kişilerin yararlanmasını önleyemez. Buluş sahibi dışındaki kişi ve kurumların buluş konusu ürünü yada üretim usulünü kullanmasına, satmasına, ithalat ve ihracatta bulunmasına engel olamaz. Bu durumda da buluşu ortaya çıkarmak için harcanan emek, zaman ve maliyetler boşa gitmiş olur.

Patentle korunan bir buluş ise, patent sahibinin izni olmaksızın başkaları tarafından kullanılamaz ve buluşla ilgili ticari faaliyetlerde bulunulamaz. Patent belgesi buluş sahibine çalışmalarının karşılığı olarak verilen bir ödül olarak da nitelendirilebilir.

Patent Nedir ?

Patent, ürün veya buluş sahibine devlet tarafından verilen; buluşun kullanılması, satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin elde edilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren mutlak bir hak ve bu hakkı kanıtlayan resmî bir belgedir.

Patentli bir buluş, buluş sahibine buluş üzerinden ekonomik olarak yararlanma hakkı verirken, üçüncü kişilerin buluştan yararlanmasını men etme yetkisi sağlamaktadır.

Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Marka İtiraz İşlemleri

Marka Bülteninde yayınlanan benzer ya da aynı markalara itiraz veya gelebilecek itirazlara karşı görüş bildirimi yapılması

Türk Patent Enstitüsü tarafından Resmi Marka Bülteninde aylık olarak yayınlanan markalara, marka sahipleri; tescilli markalarına benzediği, markanın tanınmışlığından yararlanmaya çalışma gibi haksız sebepler ve eskiye dayalı kullanım hakları gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka başvuruları 556 sayılı KHK’ye göre incelendikten sonra yayına çıkarılmakta, yayın süresinde itiraz gelmezse marka tescil edilmektedir.

Marka Patent Tescili, hem müvekkillerinin marka başvurularına yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı gelebilecek itirazlara karşı görüş bildirim dosyaları hazırlanması konusunda hem de müvekkillerinin markalarına tehlike olacak haksız başvuruları engellemek amacıyla itiraz işlemleri konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Marka Veraset ve İntikal

Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

Talep dilekçesi
Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir
belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından
tasdikli örneği,
Vekâletname

Marka Şirket Birleşmesi

Birleşmenin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

Talep dilekçesi
Birleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi ya da bunun noter tasdikli örneği ve
birleşen yabancı bir şirketse birleşmeyi gösterir yabancı dildeki belgenin noter tasdikli
Türkçe tercümesi,
Vekâletname

Marka Adres – Unvan – Nev’i Değişikliği

Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde bir değişiklik olursa, adres değişikliği Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, adres değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Adres değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Marka tescil belgesi aslı
Adres değişikliğini gösterir belge
Vekâletname

Unvan Değişikliği 

Marka sahibinin unvanında bir değişiklik olursa, unvandaki değişiklik Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, unvan değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Unvan değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Marka tescil belgesi aslı
Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
Vekâletname

Nev’i Değişikliği

Marka sahibi şirketlerin unvanında nevi değişikliği olursa, nevi değişikliği Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, nevi değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Nevi değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Marka tescil belgesi aslı
Nev’i değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
Vekâletname